Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bianca Krol, Persoonlijke Coaching

Artikel 1: voorwaarden toepassing 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
zakelijke overeenkomsten tussen Bianca Krol, Persoonlijke Coaching en haar opdrachtgevers voor het
geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken
of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei. 1.2 In de
hierop volgende tekst draagt de naam “Bianca Krol, Persoonlijke Coaching” de volgende betekenis:
Bianca Krol, Persoonlijke Coaching en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze
organisatie ingeschakelde derden”. 1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in
overleg en wanneer Bianca Krol, Persoonlijke Coaching deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan
de opdrachtgever heeft bevestigd. Artikel 2: offertes en overeenkomsten 2.1 Alle door Bianca Krol,
Persoonlijke Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven. Bianca Krol, Persoonlijke Coaching is slechts aan een offerte gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud
of wijziging schriftelijk aan Bianca Krol, Persoonlijke Coaching is bevestigd en de opdrachtgever de
juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór
aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist. 2.2 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij
anders vermeld. 2.3 Naast de voorwaarde in artikel 2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer
de opdrachtgever aan Bianca Krol, Persoonlijke Coaching een schriftelijke opdracht verstrekt voor het
geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n
schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een
getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van
Bianca Krol, Persoonlijke Coaching. Het is ook mogelijk dat Bianca Krol, Persoonlijke Coaching in
overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen. 2.4
Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Bianca Krol, Persoonlijke Coaching een
termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen.
Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van
Bianca Krol, Persoonlijke Coaching op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook
niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding
van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen de Bianca
Krol, Persoonlijke Coaching overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe
termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst. 2.5
Als Bianca Krol, Persoonlijke Coaching de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een
opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen
vaststellen wat ieders taak is. Bianca Krol, Persoonlijke Coaching aanvaardt geen hoofdelijke
aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende
werkzaamheden van de derde. Artikel 3: rechten en plichten 3.1 Bij elke overeenkomst tussen Bianca
Krol, Persoonlijke Coaching en haar opdrachtgever verplicht zich ertoe Bianca Krol, Persoonlijke
Coaching de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van
vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Bianca Krol, Persoonlijke Coaching kan en
mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt. 3.2 Met elke overeenkomst tussen
Bianca Krol, Persoonlijke Coaching en haar opdrachtgever accepteert Bianca Krol, Persoonlijke
Coaching inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat
Bianca Krol, Persoonlijke Coaching zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een
resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is. 3.3 Bianca Krol, Persoonlijke Coaching
heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Bianca Krol, Persoonlijke
Coaching gesloten overeenkomst. Bianca Krol, Persoonlijke Coaching verplicht zich hierbij om deze
derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen
bereiken. 3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de
nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn,
deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de
overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige
vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wél geleverde prestaties worden op de
overeengekomen wijze betaald. 3.5 Als Bianca Krol, Persoonlijke Coaching voor het nakomen van
haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of
deelnemer(s), is Bianca Krol, Persoonlijke Coaching van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de
opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en
gedegen te verlenen. 3.6 Als de met Bianca Krol, Persoonlijke Coaching gesloten overeenkomst
betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met
Bianca Krol, Persoonlijke Coaching gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar,
tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend
verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de
overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging
wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn. Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en
vervanging van deelnemer(s) 4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de
vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het
minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Als er
onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Bianca Krol, Persoonlijke Coaching mogelijke alternatieven
met de opdrachtgever of deelnemer. 4.2 Bianca Krol, Persoonlijke Coaching plaatst deelnemers in
een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Bianca Krol,
Persoonlijke Coaching in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden. 4.3 Op sommige
van onze programma’s zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze
programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de
deelnemer(s). 4.4 Een deelnemer kan zich in overleg met Bianca Krol, Persoonlijke Coaching en de
organisatie waar deze persoon toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de
wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan Bianca Krol,
Persoonlijke Coaching is doorgegeven. Voor vervanging berekent Bianca Krol, Persoonlijke Coaching
een bedrag van € 50,= aan administratiekosten door aan de opdrachtgever. Als het gaat om een
programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij
tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden
doorberekend aan de opdrachtgever. Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van
programma’s 5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst kan alleen
met Bianca Krol, Persoonlijke Coaching schriftelijk plaatsvinden. 5.2 Als een deelnemer zonder tijdige
schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de
datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding
dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Bianca Krol, Persoonlijke
Coaching en haar opdrachtgever ingekort van kracht. 5.3 In het geval van lopende of open
programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken
voor aanvang van de eerste bijeenkomst. 5.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging
tussen vier en zes weken voor aanvang berekent Bianca Krol, Persoonlijke Coaching een bedrag van
75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met
de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te
vervallen. 5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste
bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan te Bianca Krol,
Persoonlijke Coaching vergoeden. 5.6 Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste
bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan <> te
vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data. Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en
opzegging van maatwerk 6.1 In het geval van trainingen die Bianca Krol, Persoonlijke Coaching voor
de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging
kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst. 6.2 Als de opdrachtgever
binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Bianca Krol, Persoonlijke
Coaching op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of
opzegt, brengt Bianca Krol, Persoonlijke Coaching naast een bedrag van € 250,= administratiekosten,
de door Bianca Krol, Persoonlijke Coaching gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en
uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever. 6.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging
binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van
de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan
Bianca Krol, Persoonlijke Coaching te vergoeden. Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en
opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning 7.1 Bij
annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten
en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de
opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen
hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
7.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook
zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Bianca Krol,
Persoonlijke Coaching Artikel 8: overmacht 8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval
van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding. 8.2 Indien één der partijen gedurende een
periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn
verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de
overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke
tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. 8.3 Onder
overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun
verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het
digitale netwerk. Artikel 9: honorarium & betalingsvoorwaarden 9.1 Het honorarium van Bianca Krol,
Persoonlijke Coaching bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per
overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door
Bianca Krol, Persoonlijke Coaching gewerkte tijdseenheid. 9.2 Alle door Bianca Krol, Persoonlijke
Coaching opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 9.3 Alle door
Bianca Krol, Persoonlijke Coaching opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten
behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde
derden. 9.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde
vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het
niet tijdig betaalde bedrag. 9.5 Betaling in termijnen of per keer, hoort ook bij pakketafname tot de mogelijkheden. Met de voorwaarde dat de volledige sessies worden betaald en/of afgerond, ook bij voortijdig stoppen, alleen dan kan gebruik gemaakt worden van de pakketkorting. 9.6 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van
maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van
groepen) kan in Bianca Krol, Persoonlijke Coaching overleg met de opdrachtgever voor aanvang van
haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen. 9.7
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de
overeengekomen honoraria aan te passen. 9.8 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Bianca
Krol, Persoonlijke Coaching zo nodig specialistische werkzaamheden in onder-aanneming of aan
derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In
voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen. 9.9 Ingeval er
meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Bianca Krol, Persoonlijke Coaching
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden
ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht. Artikel 10: overname van personeel 10.1 Het is
geen van de in een overeenkomst betrokken partijen toegestaan tijdens de looptijd van de
overeenkomst en/of binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de
andere partij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te
nemen, anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te
onderhandelen, anders dan na voorafgaand mondeling overleg en schriftelijke toestemming van de
andere partij. Artikel 11: intellectuele eigendom en auteursrechten 11.1 De bij de voorbespreking,
voorbereiding en/of uitvoer door aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd
om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden
vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden. 11.2 Indien auteursrechten of
rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking,
voorbereiding en/of uitvoer van door Bianca Krol, Persoonlijke Coaching aan de opdrachtgever
geleverde producten en diensten, is en blijft Bianca Krol, Persoonlijke Coaching voor, tijdens en na de
opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever
krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijk is. Artikel 12: aansprakelijkheid 12.1 Bianca Krol, Persoonlijke Coaching is
alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van
opzet of grove nalatigheid van Bianca Krol, Persoonlijke Coaching en haar medewerkers. 12.2 Voor
aan haar toegerekende indirecte schade kan Bianca Krol, Persoonlijke Coaching in geen enkel geval
aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben
opgelopen tijdens projecten die Bianca Krol, Persoonlijke Coaching bij de opdrachtgever verricht
heeft, valt onder deze clausule. 12.3 Wanneer Bianca Krol, Persoonlijke Coaching is gehouden aan
vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de
overeengekomen vergoeding van de opdracht. 12.4 De totale vergoeding van Bianca Krol,
Persoonlijke Coaching aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 10.000,-. 12.5
Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Bianca Krol,
Persoonlijke Coaching uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan
deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of
deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is. Artikel 13: geheimhouding van vertrouwelijke
informatie 13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit
uit de aard van de informatie. 13.2 Als Bianca Krol, Persoonlijke Coaching op grond van een
wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de
wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Bianca Krol,
Persoonlijke Coaching zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter
erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is niet Bianca Krol, Persoonlijke Coaching gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. Artikel 14: persoonsgegevens
14.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de
opdrachtgever Bianca Krol, Persoonlijke Coaching bij het aangaan van een overeenkomst
toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve
doeleinden. Bianca Krol, Persoonlijke Coaching beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig
de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter
beschikking aan derden.